Edward Weston, Nautilus Shell, Silver print

Edward Weston, Nautilus Shell, Silver print

Edward Weston, Nautilus Shell, Silver print

Comments are closed.