Ricardo Tisci. Ensemble, autumn/winter 2005-06. Black silk jersey, white cotton poplin, embroidered glass stones. “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination”. ©Kristina Nazarevskaia for galleryIntell

Ricardo Tisci. Ensemble, autumn/winter 2005-06. Black silk jersey, white cotton poplin, embroidered glass stones. “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination”. ©Kristina Nazarevskaia for galleryIntell

Ricardo Tisci. Ensemble, autumn/winter 2005-06. Black silk jersey, white cotton poplin, embroidered glass stones. “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination”. ©Kristina Nazarevskaia for galleryIntell