Yves Hayat at Galerie Mark Sachem, Art Southampton 2013 © Kristina Nazarevskaia

Yves Hayat at Galerie Mark Sachem, Art Southampton 2013 © Kristina Nazarevskaia

Yves Hayat at Galerie Mark Sachem, Art Southampton 2013 © Kristina Nazarevskaia